Regulamin Konkursu "Domowe porządki z Sorvella Perfume"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu "Domowe porządki z Sorvella Perfume" jest Glare Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Muszkieterów 15a/B (kod pocztowy 02-273, Warszawa), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665980, o kapitale zakładowym 20 000 PLN, NIP 5223084781, REGON 366661382.

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmiany bądź usunięcia.

 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, biorące udział w Konkursie w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami sklepu internetowego Sorvella Perfume, które zaakceptowały niniejszy Regulamin i zamieściły odpowiedź z zadaniem konkursowym pod postem konkursowym (dalej: "Uczestnik").

 2. Uczestnik oświadcza, że: a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu; e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; g. wyraża zgodę na udostępnienie swojego zgłoszenia z odpowiednim oznaczeniem autora w wiadomości e-mail od Organizatora i publikacji na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram w celu opublikowania listy Laureatów i udzieleniu informacji o przyznaniu prawa do Nagrody. h. wyrażające zgodę na kontakt w wiadomości prywatnej za pośrednictwem e-mailu lub telefonicznie w ramach odpowiedzi na zamieszczone zgłoszenie w celu udzielenia informacji o Konkursie oraz nagrody w Konkursie.

 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziana jest 1 tura.
 2. Laureatowi Konkursu przysługuje nagroda w postaci jednorazowego Vouchera na dowolne Produkty marki Sorvella Perfume zamawiane online przez stronę sorvellaperfume.pl.
 3. Przez Nagrodę należy rozumieć instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia przez Organizatora jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za wykonanie Produktów Sorvella Perfume.
 4. Nagrodami w turze Konkursu jest jednorazowy Voucher o wartości 150 PLN na produkty marki Sorvella Perufme.
 5. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook oraz Instagram na profilu Organizatora i wiadomości e-mail.
 6. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 7. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 8. Nagrodę realizuje się poprzez wpisanie kodu podczas składania zamówienia. Zamówienie należy złożyć przed końcem ważności otrzymanego Vouchera.
 9. Voucher można wykorzystać tylko jeden raz. W przypadku złożenia zamówienia na kwotę niższą od wartości Vouchera niewykorzystana wartość Vouchera ulega przepadkowi.
 10. Termin ważności Vouchera upływa z dniem 1 maja 2024 roku.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 13.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Opisz jak można przeprowadzić wiosenne porządki z Sorvella Perfume?"

 2. Odpowiedzi konkursowe będą publikowane na profilach Facebook oraz Instagram Organizatora oraz w e-mail wiadomości do klientów sklepu sorvellaperfume.pl.

 3. Każdy Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń do Konkursu, o ile spełnione są warunki Regulaminu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego uczestnika, w szczególności w przypadku: a) zawarcia w Odpowiedzi elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego; b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich; c) zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora.

 5. Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jej autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

 6. W przypadku, gdy Odpowiedź stanowi zdjęcie Uczestnik, zgłaszając Odpowiedź do Konkursu, gwarantuje, że nie zawiera ono wizerunku osób innych niż sam uczestnik.

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga zapisania się do newslettera sklepu internetowego sorvellaperfume.pl.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4. ust. 1 Regulaminu.

 3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze analizy poprawności, atrakcyjności oraz merytorycznego dopasowania do tematów konkursowych zadań opisanych w § 4. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni Laureata w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu i poinformuje o tym na swoim profilu Facebook i Instagram oraz w wiadomości e-mail.

 5. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na e-mail w ciągu 7 dni roboczych od wyboru nagodzonych zgłoszeń konkursowych.

 6. Przyznana w Konkursie Nagroda zostanie wysłana Laureatowi na wskazany przez niego adres w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

 7. Laureat nagrody jest zobowiązany do odesłania na adres e-mail organizatora support@sorvella.com wiadomości mailowej z potwierdzeniem odebrania Nagrody według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu w ciągu 72h od otrzymania Nagrody. W przypadku braku odesłania potwierdzenia otrzymania Nagrody w postaci Vouchera we wskazanym terminie Organizator zastrzega sobie możliwość do dezaktywacji Vouchera.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, stanowi to uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być również przetwarzane przez Organizatora w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, okres w którym można złożyć reklamacje. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych.

 6. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana subscrybcja newslettera sklepu internetowego sorvellaperfume.pl.

 7. W momencie usunięcia danych ze sklepu internetowego Sorvella Perfume Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 8. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: support@sorvella.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 9. Administrator informuje, że dane osobowe nie będą przekazywane poza Sorvella Perfume ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

§ 8. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na adres e-mail: support@sorvella.com w czasie trwania Konkursu oraz w ciągu 30 dni od jego zakończenia.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane w terminie 14 dni.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.03.2024 r. roku i obowiązuje do 31.03.2024r.

 2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w postach konkursowych.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu: "Domowe porządki z Sorvella Perfume" Wzór potwierdzenia odebrania nagrody od Glare Marketing sp. z o.o. za wyróżnienie w Konkursie: "Domowe porządki z Sorvella Perfume" Ja, ………………………………………………........................................... (Imię i Nazwisko) potwierdzam odbiór Vouchera na produkty marki Sorvella Perfume o wartości 150 zł.