REGULAMIN KONKURSU

List do Mamy

 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu GLARE MARKETING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-273, ul.Muszkieterów 15A bud. B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665980, NIP: 5223084781, REGON: 366661382, e-mail: office@sorvella.com (dalej „Organizator").

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator GLARE MARKETING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-273, ul.Muszkieterów 15A bud. B, 5223084781, REGON: 366661382

3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

   2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

   1. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.05.2024 r. i trwa do dnia 20.05.2024 r.

   2. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedzi na pytanie) opublikowane w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 23.05.2024 r.

   3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

   3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

   1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

    1.1. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    1.2. Jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

    1.3. Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem

    1.4. Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 

    1.5. Wykonała Zadanie Konkursowe.

    2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
    3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.
    4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

    4. Zasady Konkursu i przebieg

    1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/sorvellaperfume

    2. Zadanie Konkursowe polega na:

    2.1 Skomentowaniu postu użytkownika sorvella polska w serwisie Instagram z odpowiedzią: " Jakie słowa najlepiej oddają Twoje uczucia do mamy?”

    2.2 Polubieniu posta konkursowego

    2.3 Udostępnienie posta konkursowego jako swoją relacje w inststory (profil uczestnika w tym czasie musi być publiczny)

    3. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

    4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 5 najciekawszy komentarzy i nagrodzi autorów nagrodami: 1 miejsce zestaw do domu i zestaw perfum Siganture, 2 i 3 miejsce zestaw perfum Siganture, 4 i 5 miejsce zestaw do domu.

    5. Administratorzy profilu Sorvella Perfume mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

    6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram do maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

    5. Nagrody w Konkursie
    1. Nagrodami w Konkursie „List do Mamy” organizowanym przez sorvella polska są:
    a) 1 miejsce wygrywa zestaw do domu i zestaw perfum Siganture.
    b) 2 i 3 miejsce wygrywa zestaw perfum Siganture.
    c) 4 i 5 miejsce wygrywa zestaw do domu.
    2. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego sorvella polska. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 24.05.2024 r. prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
    3. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 5 w ciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.
    4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarzy.
    5. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika lub jego rodziny i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez GLARE MARKETING sp. z o.o z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Sorvella Perfume w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Sorvella Perfrume.
    6. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.
    6. Dane osobowe uczestników Konkursu

     

    Administratorem danych osobowych Uczestników jest GLARE MARKETING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-273, ul.Muszkieterów 15A bud. B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665980, NIP: 5223084781, REGON: 366661382, e-mail: office@sorvella.com.Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

    7. Postanowienia końcowe

    1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem….. 

    2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: marketing@mamaville.pl. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.